Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το πλείστον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με κυριότερο πλεονέκτημα, οι συμμετέχοντες σ' αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της συμμετοχής τους.

Προϋποθέσεις Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας

Οι προϋποθέσεις σύστασης της Α.Ε. είναι
α) η κατάρτιση καταστατικού,
β) η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) η έγκριση του καταστατικού και η χορήγηση άδειας σύστασης της Α.Ε. από τη Διοίκηση καθώς και
δ) η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας.

Καταστατικό

Το καταστατικό είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο περιέχει τη σύμβαση της σύστασης της Α.Ε, τους όρους οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Ε. καθώς επίσης και τις συμβάσεις ανάληψης του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα πρόσωπα που συμβάλλονται για την σύστασή της λέγονται ιδρυτές και πρέπει να είναι ενήλικοι, τουλάχιστον δύο και να έχουν την ικανότητα διενέργειας εμπορικών πράξεων.

Υπόδειγμα καταστατικού Α.Ε.

Συγκεκριμένα το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις:

  • Για την επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας

Η επωνυμία λαμβάνεται από το αντικείμενο της εταιρείας. Εκτός από τις λέξεις "Ανώνυμη εταιρεία", δύναται να περιέχεται και το ονοματεπώνυμο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου. Ο σκοπός της αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητας το οποίο τη χαρακτηρίζει και μπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό, όχι όμως αόριστο ή γενικό (λ.χ. εμπορία γενικά). Προσθήκη νέου απαιτεί τροποποίηση του καταστατικού.

  • Για την έδρα της εταιρείας

Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας δήμος ή μια κοινότητα της ελληνικής επικράτειας. Αλλαγή της έδρας της Α.Ε. προϋποθέτει τροποποίηση του καταστατικού.

  • Για τη διάρκεια της εταιρείας

Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια μετά την πάροδο της οποίας λύεται. Ο νόμος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο, αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ημερομηνία λήξης. Η διάρκειά της παρατείνεται με απόφαση της Γ.Σ.

  • Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

Το Μ.Κ. αναγράφεται πάντοτε σε χρήμα ακόμη και στην περίπτωση που εισφορές των μετόχων συνίστανται σε είδος. Το μέρος του κεφαλαίου που ισούται με το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. Α.Ε. (σήμερα 60.000 €) πρέπει να καταβληθεί είτε σε μετρητά είτε σε είδος με τη σύσταση της εταιρείας.

  • Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους

Οι μετοχές της Α.Ε. μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές ανάλογα με το τι επιθυμούν οι ιδρυτές. Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 0,30 € και μεγαλύτερη των 100 €.

  • Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες

Οι μετοχές μπορεί να είναι κοινές ή προνομιούχες με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  • Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή ανωνύμων σε ονομαστικές.

Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο.

  • Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περιληπτικά στο καταστατικό πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. (κατώτερος και ανώτερος) καιι ο χρόνος θητείας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Περισσότερα αναφέρονται στο Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου