Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται υποχρεωτικά, από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από την περιοδικότητα υποβολής (μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία) και από το αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό. Υπενθυμίζεται ότι για τους επιτηδευματίες απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ για τις νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (π.χ. λογιστή ή υπάλληλο).

Οι υποκείμενοι στον Φ.Π.Α. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε αντίθεση με εκείνες που τηρούν Α΄ ή Β΄ κατηγορίας να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet (πλην των εξαιρέσεων της ΠΟΛ. 1149/2002).A. Υποβολή σε Δ.Ο.Υ.
Επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών,
β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,
γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος. (ΠΟΛ. 1149/15-5-2002).

H περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ΄ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του ελληνικού δημοσίου. Απόδειξη του εμπροθέσμου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του οικείου Ταχυδρομικού γραφείου (ΠΟΛ. 1173/1999).

B. Υποβολή μέσω TAXISnet
Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό υπόλοιπο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) υποβάλλονται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ., με την ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών (ΠΟΛ. 1060/2006), ενώ εκείνες με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου