Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ενδεικτικός σχεδιασμός οικονομικού μαθήματος


1) Προσδιορισμός των στόχων, έτσι ώστε να είναι σαφές ποιες γνώσεις και ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος.
 • Να γνωρίζει (καθορίζει - αναγνωρίζει - συσχετίζει) τις βασικές οικονομικές έννοιες
 • Να κατανοεί τις σχέσεις των οικονομικών εννοιών
 • Να αντιλαμβάνεται τις έννοιες αυτές μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητάς του
 • Να επιλύει οικονομικά προβλήματα

2) Αναγνώριση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων και των περιορισμών έτσι ώστε ο γενικότερος σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος να γίνονται αποτελεσματικοί.
 • Εκτίμηση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του διδακτικού προσωπικού (στάση ετοιμότητας)
 • Εκτίμηση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών. Κατανόηση του επιπέδου γνώσεων
 • Αξιολόγηση των ευκαιριών και των περιορισμών του σχολείου

3) Σχεδιασμός της διδασκαλίας
 • Ποιες ενέργειες και ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την απόδοση των μαθητών;
 • Ποιο θα είναι το κριτήριο επίτευξης των στόχων;
 • Πόσες και τι είδους τεστ είναι απαραίτητα;
 • Πόσες και ποιες εργασίες πρέπει να ανατεθούν στους μαθητές;
 • Απαραίτητη η καθημερινή εξέταση;
 • Ποιο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται;
 • Ποια οπτικοακουστικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν;
 • Σχεδιάζονται επαναλήψεις;
     α) Αξιολόγηση της μάθησης της τάξης
     β) Μέτρηση απόδοσης
     γ) Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού
     δ) Δομή της διδακτικής ώρας
     ε) Απόφαση (αιτιολογημένη) για τεχνική διδασκαλίας
   στ) Σύνταξη περιγράμματος του μαθήματος.

Τεχνικές διδασκαλίας
 • Διάλεξη (μονόλογος)
 • Διάλογος ή συζήτηση. Διατύπωση ερωτήσεων (ονομαστικές, παρατήρησης, διερευνητικές, υψηλού επιπέδου, υποθετικές, διάκρισης).
 • Καταιγισμός ιδεών (δημιουργικότητα μαθητών).
 • Ομαδική εργασία
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Ρόλοι και προσομοιώσεις (π.χ. επιβίωση σε νησί)
 • Ερευνητικές εργασίες (Projects)
 • Eκπαιδευτικές επισκέψεις / συνέδρια

4) Εφαρμογή της συγκεκριμένης διδασκαλίας που προωθεί τους στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος.
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικό
 • Επαρκής προετοιμασία εκπαιδευτικού - μαθητών
 • Ενεργοποίηση της παρακίνησης των μαθητών
 • Διασφάλιση συνεχούς σχεδιασμού

5) Αξιολόγηση της διδασκαλίας (διερεύνηση επίτευξης αντικειμενικών στόχων).
 • Συνεχής αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Αξιολογήσεις στο τέλος του μαθήματος
 • Pre-test, post-test
 • Επανατροφοδότηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου