Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Διδακτική ενότητα: Παρακίνηση - Μέθοδοι και τεχνικές

Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις επιχειρήσεις ή τους οργανισ-μούς εξαρτάται κυρίως από τους ανθρώπους.
Η παρακίνηση των εργαζομένων έχει στόχο να αναλάβουν ευθύνες, να καταβάλουν προσπάθειες, να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, να υλοποιούν έργο, να πετυχαίνουν στόχους και γενικά να αποδίδουν. Κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίζει τη διάθεση των εργαζομένων για υψηλότερη απόδοση, πρέπει να δημιουργεί τα κατάλληλα κίνητρα.

Μέθοδοι παρακίνησης

Οι θεωρίες της παρακίνησης οδήγησαν στην εφαρμογή διαφόρων µεθόδων και τεχνικών. Οι σημαντικότερες είναι:
- Οι πρόσθετες αµοιβές για παραγωγικότητα (πριµ παραγωγικότητας).
- Οικονοµικά βραβεία (bonus) επίτευξης στόχων.
- Οι µισθολογικές προαγωγές ανάλογα µε τις επιδόσεις.
- Η συµµετοχή στα κέρδη της εταιρείας.

- Τα µη οικονοµικά βραβεία (π.χ. έπαινοι, σύµβολα αναγνώρισης κλπ.).
- Ο σχεδιασµός και η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να µειώνεται η ρουτίνα και η µονοτονία.
- Η συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων.
- Η ανάθεση δελεαστικών στόχων στους εργαζόµενους.
- Οι κοινωνικές δραστηριότητες.

Τεχνικές παρακίνησης
Η συµπεριφορά του προϊσταμένου παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην παρακίνηση των εργαζοµένων. Ενδεικτικές ενέργειές του είναι:
- Η αναγνώριση της καλής προσπάθειας και της απόδοσής τους σε καθηµερινή βάση.
- Η δηµιουργία καλού κλίµατος στην οµάδα.
- Η εκτίµηση και ο σεβασµός που τους δείχνει.
- Η ενδυνάµωση της αυτό-εκτίµησης των συνεργατών του, µε την επισήµανση των θετικών τους στοιχείων και της σηµαντικότητας της εργασίας που κάνουν.
- Η συνεχής εξέλιξη των συνεργατών του.
- Η ελευθερία των πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συµµετοχή µε ιδέες και προτάσεις.


Ερωτήσεις σωστού - λάθους

α) Η σπάνια εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων μειώνει τη ρουτίνα.
β) Οι σταθερές αμοιβές αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
γ) Η αναγνώριση της επίδοσης του εργαζομένου από τον προϊστάμενο του είναι κίνητρο για να συνεχίσει να εργάζεται αποδοτικά.

Να βάλετε σε κύκλο την σωστή απάντηση

Μία από τις μεθόδους παρακίνησης είναι και:
α) η συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας
β) η δημιουργία καλού κλίματος στην ομάδα
γ) η αναγνώριση της απόδοσης των εργαζομένων
δ) οι πολιτικές της επιχείρησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου