Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Διοικητικές λειτουργίες (Διεύθυνση) - Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία αποδίδονται στον ηγέτη και ποια στον προϊστάμενο;
Αναδεικνύεται, διορίζεται, διαχειρίζεται, περνά όραμα, καινοτομεί, στηρίζεται στην τυπική εξουσία.

2. Ο αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη και την εξουσία που διαθέτει και τις πηγές από όπου τις αντλεί. Να αναπτύξετε τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη.

3. Από τις βασικές πηγές της δύναμης του ηγέτη, να περιγράψετε τη δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας.

4. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου;

5. Από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης για να επηρεάσει, να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα μέλη της ομάδας του, να περιγράψετε την επιρροή και την εξουσία και επιπλέον να αναφέρετε (χωρίς να αναπτύξετε) τις βασικές πηγές δύναμης του αποτελεσματικού ηγέτη.

6. Να περιγράψετε το δημοκρατικό πρότυπο συμπεριφοράς του ηγέτη. Σε ποιους εργαζόμενους είναι περισσότερο κατάλληλη αυτή η συμπεριφορά και ποια αποτελέσματα έχει;

7. Να περιγράψετε το αυταρχικό πρότυπο συμπεριφοράς του ηγέτη. Ποια είναι τα μειονεκτήματά του; Πότε θεωρείται ενδεδειγμένος αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς;

8. Με βάση το κριτήριο του συνολικού προσανατολισμού της συμπεριφοράς του ηγέτη, να περιγράψετε τη συμπεριφορά του ηγέτη που είναι «προσανατολισμένη στα καθήκοντα».

9. Να περιγράψετε τα τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης αποφάσεων από τον ηγέτη.

10. Να περιγράψετε τις βασικές διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς με κριτήριο το συνολικό προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη.

11. Να κατατάξετε τις επόμενες ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με την πυραμίδα του Α. Μaslow:
i. Κοινωνικές ανάγκες
ii. Ανάγκες ασφάλειας
iii. Ανάγκες αναγνώρισης
iv. Φυσιολογικές ανάγκες
v. Ανάγκες αυτοολοκλήρωσης

12. Να περιγράψετε τις φυσιολογικές - βιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες για ασφάλεια και τις ανάγκες ολοκλήρωσης, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του Α. Maslow.

13. Ποιες ανθρώπινες ανάγκες εντάσσει ο Α. Maslow στις κοινωνικές ανάγκες και ποια η προϋπόθεση, ώστε αυτές να γίνουν κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης;

14. Να περιγράψετε τις ανάγκες για ασφάλεια και τις κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του A. Maslow.

15. Από τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του Herzberg να αναφέρετε τους παράγοντες που ονομάζονται κίνητρα.

16. Σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών, να αναφέρετε τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση.

17. Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των ομάδων;

18. Τι γνωρίζετε για την κακή επιλογή τρόπου και μέσου ως εμπόδιο επικοινωνίας;

19. Τι γνωρίζετε για την έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξίας ως εμπόδιο επικοινωνίας;

20. Πώς συμβάλλουν στη βελτίωση του μηνύματος επικοινωνίας: α) Η σαφήνεια και η ακρίβεια του μηνύματος; β) Η πληρότητα του μηνύματος; γ) Η περιεκτικότητα και η συντομία του μηνύματος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου