Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Έσοδα του Δημοσίου - Φόροι

Κύρια επιδίωξη του κράτους είναι η επίτευξη και η διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας.

Βασικές οικονομικές λειτουργίες του:
  • η παροχή ορισμένου θεσμικού πλαισίου
  • η εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης 
  • η αναδιανομή του εισοδήματος και 
  • η παροχή δημόσιων αγαθών.

Τα έσοδα του Δημοσίου Τομέα καλύπτουν τις δημόσιες δαπάνες και προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως είναι:
  • Οι φόροι
  • Ο δανεισμός
  • Διάφορα έσοδα από επιβολή τελών
  • Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Φόροι είναι χρηματικά ποσά που οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στο Δημόσιο. Εξαρτώνται από:
  1. τη φορολογική βάση, δηλ. το εισόδημα, την περιουσία & τη δαπάνη του φορολογούμενου και
  2. το φορολογικό συντελεστή, δηλ. το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό.

Διακρίσεις φόρων

Με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου
α) φόροι εισοδήματος (άμεσοι φόροι) 
β) φόροι περιουσίας
γ) φόροι δαπάνης (έμμεσοι φόροι).

Με βάση την αναλογικότητα ή μη του φόρου
α) αναλογικοί 
β) προοδευτικοί
γ) αντίστροφα προοδευτικοί

Φύλλο ελέγχου

Οδηγίες: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις.

1. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται από: 
α) Φόρους 
β) Τέλη 
γ) Δανεισμό 
δ) Από επιχειρηματικά έσοδα 
ε) Απ' όλα τα παραπάνω

2. Αναλογική φορολογία σημαίνει: 
α) Όλοι να πληρώνουν φόρους, ανάλογα με το εργατικό εισόδημα 
β) Ο φορολογικός συντελεστής να είναι ο ίδιος ανεξάρτητα από τη φορολογική βάση
γ) Όλοι να καταβάλλουν τους ίδιους φόρους 
δ) Φορολόγηση ανάλογα με την περιουσία τους
ε) Τίποτα από τα παραπάνω 

3. Για επίπεδο εισοδήματος 20.000 € καταβάλλεται συνολικός φόρος 4.800 €. Ο φορολογικός συντελεστής είναι:
α) 20 %
β) 22 %
γ) 24 %
δ) 26 %
ε) 28 %

4. Προοδευτική φορολογία σημαίνει ότι: 
α) Οι πλούσιοι καταβάλλουν περισσότερους φόρους από τους φτωχούς. 
β) Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται, όταν αυξάνεται η φορολογική βάση.
γ) Οι φόροι εισοδήματος αυξάνονται, όταν μεταβάλλεται η φορολογική βάση. 
δ) Οι φτωχοί δε χρειάζεται να πληρώνουν φόρους. 
ε) Όλοι οι πολίτες πληρώνουν το φόρο που τους αναλογεί.

5. Το μέγεθος των φόρων που εισπράττει το Δημόσιο εξαρτάται από: 
α) Το φορολογικό συντελεστή. 
β) Το εισόδημα των ατόμων. 
γ) Την περιουσία των ατόμων. 
δ) Τις δαπάνες των ατόμων. 
ε) Όλα τα παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου