Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Διδακτική ενότητα: Επιδράσεις του οικονομικού περιβάλλοντος επί των τουριστικών επιχειρήσεων

Α. Επιδράσεις του οικονομικού περιβάλλοντος επί της ζήτησης
Παράγοντες κλειδιά, που στη μακροοικονομική θεώρηση, επηρεάζουν τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες:

α) Οι δαπάνες των καταναλωτών

Πρόκειται για το σύνολο των χρημάτων που οι τουρίστες ξοδεύουν για την αγορά τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών άμεσης κατανάλωσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες
  • Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.
  • Τα επιτόκια, δηλαδή η επιπλέον αξία που πληρώνει ή κερδίζει κάποιος που δανείζεται ή αποταμιεύει χρήματα στην τράπεζα.
  • Οι προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων.
  • Ο δείκτης αποταμίευσης, ο οποίος δείχνει το μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος που αποταμιεύεται. 
β) Η ζήτηση για εξαγωγές
Η ζήτηση για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών επηρεάζεται από την ισοτιμία του εθνικού νομίσματος, καθώς και από την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρών.

γ) Οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις
Oι πραγματοποιούμενες επενδύσεις μπορεί να είναι εγχώριες ή ξένες και επηρεάζονται από:
i) τις καταναλωτικές δαπάνες
ii) τις μελλοντικές προσδοκίες
iii) τα επιτόκια (υψηλά επιτόκια, αποτρέπουν το δανεισμό με σκοπό την επένδυση)
iv) το υπάρχον δυναμικό της αγοράς.

Εύλογο είναι ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται σε χώρες και περιοχές με δυνατότητες. Οι δε επενδυτές προσελκύονται από δάνεια, φοροαπαλλαγές, πρώτες ύλες, εργατικό δυναμικό κλπ.

δ) Οι κρατικές δαπάνες
Αντανακλούν αφενός την κατάσταση της οικονομίας και αφετέρου την πολιτική του κόμματος που είναι στην εξουσία και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς που εξαρτώνται από αυτές.

Β) Επιδράσεις του οικονομικού περιβάλλοντος επί του κόστους λειτουργίας και παραγωγής
Παράγοντες κλειδιά, που στη μακροοικονομική θεώρηση επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας και παραγωγής των τουριστικών επιχειρήσεων

α) Τα επιτόκια
Επηρεάζουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

β) Ο πληθωρισμός
Επηρεάζει την τιμή των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.

γ) Η ισοτιμία του εθνικού νομίσματος
Επηρεάζει το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού ή μιας επιχείρησης.

δ) Οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι
Επηρεάζουν το κόστος της επιχείρησης (υψηλή φορολογία, οδηγεί σε υψηλά κόστη και άρα σε αύξηση των τιμών)Τρεις επιπλέον παράγοντες
i) H αγορά εργασίας
Ειδικότερα, το ποσοστό και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας έχουν πολλαπλές επιδράσεις στις επιχειρήσεις: από τη μια η ανεργία μειώνει τη ζήτηση, από την άλλη μεγάλο ποσοστό ανεργίας σημαίνει και μείωση και μισθούς (από τη στιγμή που υπάρχει προσφορά εργατικού δυναμικού που διατίθεται να εργαστεί και με λιγότερα χρήματα).
ii) Η αξία της γης και των ακινήτων
Επηρεάζει την ίδρυση και χωροθέτηση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων για δανεισμό.
iii) Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
Οι βασικοί οικονομικοί της στόχοι και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξή τους επηρεάζουν τη ζήτηση, την προσφορά και τις επενδύσεις.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου