Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Αρχές οικονομικής θεωρίας

Οι γνώσεις που προσφέρει το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ζωή του homo economicus του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται:
  • η κατανόηση από τους μαθητές βασικών εννοιών της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι το κόστος, η παραγωγή, τις οποίες συναντάμε στην καθημερινή ζωή μας
  • η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς και του προσδιορισμού του επιπέδου τιμών
  • η μελέτη της συνολικής ζήτησης της συνολικής προσφοράς, καθώς και των οικονομικών διακυμάνσεων τις οποίες προκαλούν, των φαινομένων δηλαδή της ανεργίας και του πληθωρισμού των τιμών
  • η εξοικείωση των μαθητών με τον υπολογισμό του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) και η κατανόηση του όρου "οικονομική μεγέθυνση"
  • η καλή χρήση από μέρους των μαθητών των εργαλείων παρουσίασης - κατανόησης της οικονομικής θεωρίας.
Η σωστή χρήση των γραφημάτων που παριστάνουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών συμβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν το νοικοκυριό, όταν, για παράδειγμα, ο επενδυτής - αρχηγός νοικοκυριού επιλέγει την κατάλληλη μετοχή ύστερα από προσεκτική παρατήρηση των διακυμάνσεων αυτής, όπως αυτές απεικονίζονται καθημερινά στις οικονομικές στήλες, είτε αφορούν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση ή η Ε.Ε. για τη μείωση, για παράδειγμα, της ανεργίας των νέων και των γυναικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου